English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: tactile

Best translation match:
English Vietnamese
tactile
* tính từ
- (thuộc) xúc giác
- sờ mó được
- (nghĩa bóng) đích xác, hiển nhiên, rành rành

Probably related with:
English Vietnamese
tactile
bằng xúc giác ; dễ ; xúc giác ;
tactile
bằng xúc giác ; dễ ; xúc giác ;

May be synonymous with:
English English
tactile; haptic; tactual
of or relating to or proceeding from the sense of touch
tactile; tactual
producing a sensation of touch

May related with:
English Vietnamese
tactile
* tính từ
- (thuộc) xúc giác
- sờ mó được
- (nghĩa bóng) đích xác, hiển nhiên, rành rành
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: