English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: biologically

Best translation match:
English Vietnamese
biologically
* phó từ
- về mặt sinh học

Probably related with:
English Vietnamese
biologically
hiện tượng sinh học ; sinh học có ; sinh học ; tính sinh học ; về mặt sinh học ;
biologically
hiện tượng sinh học ; sinh học có ; sinh học ; tính sinh học ; về mặt sinh học ;

May related with:
English Vietnamese
biologic
* tính từ
- (thuộc) sinh vật học
=biologic warfare+ chiến tranh vi trùng
biological
* tính từ
- (thuộc) sinh vật học
=biologic warfare+ chiến tranh vi trùng
biologically
* phó từ
- về mặt sinh học
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: