English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: sidekick

Best translation match:
English Vietnamese
sidekick
* danh từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) bạn nối khố; bạn tri kỷ; người cộng tác, người đồng mưu

Probably related with:
English Vietnamese
sidekick
bạn tâm giao ; người sát cánh ; trợ lý cho ;
sidekick
bạn tâm giao ; người sát cánh ; trợ lý cho ;

May be synonymous with:
English English
sidekick; brother; buddy; chum; crony; pal
a close friend who accompanies his buddies in their activities

May related with:
English Vietnamese
sidekick
* danh từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) bạn nối khố; bạn tri kỷ; người cộng tác, người đồng mưu
sidekick
bạn tâm giao ; người sát cánh ; trợ lý cho ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: