English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: shire

Best translation match:
English Vietnamese
shire
* danh từ
- quận, huyện
=the shires+ những quận miền trung du nước Anh; những khu vực săn bắn ở miền trung du nước Anh

May be synonymous with:
English English
shire; shire horse
British breed of large heavy draft horse

May related with:
English Vietnamese
shire-horse
* danh từ
- ngựa thồ
shire-town
* danh từ
- châu thành
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: