English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: sacrament

Best translation match:
English Vietnamese
sacrament
* danh từ
- (tôn giáo) lễ phước, lễ ban phước
- vật thiêng
- lời thề, lời nguyền
* ngoại động từ, (thường) động tính từ quá khứ
- thề, nguyền

May related with:
English Vietnamese
sacramental
* tính từ
- (thuộc) lễ phước
- rất coi trọng lễ phước
* danh từ
- (tôn giáo) lễ phước
sacramentalism
* danh từ
- thuyết tin vào hiệu lực các thánh lễ
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: