English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: richly

Best translation match:
English Vietnamese
richly
* phó từ
- giàu có, phong phú, đầy đủ, dồi dào
- lộng lẫy, huy hoàng
- hoàn toàn
=he richly deserves success (to succeed)+ nó hoàn toàn xứng đáng thành công

May be synonymous with:
English English
richly; amply
to an ample degree or in an ample manner
richly; high; luxuriously
in a rich manner
richly; extravagantly; lavishly
in a rich and lavish manner

May related with:
English Vietnamese
richly
* phó từ
- giàu có, phong phú, đầy đủ, dồi dào
- lộng lẫy, huy hoàng
- hoàn toàn
=he richly deserves success (to succeed)+ nó hoàn toàn xứng đáng thành công
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: