English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: ribald

Best translation match:
English Vietnamese
ribald
* tính từ
- tục tĩu, thô tục (lời nói, người nói)
* danh từ
- người hay nói tục

May be synonymous with:
English English
ribald; bawdy; off-color
humorously vulgar

May related with:
English Vietnamese
ribald
* tính từ
- tục tĩu, thô tục (lời nói, người nói)
* danh từ
- người hay nói tục
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: