English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: restlessness

Best translation match:
English Vietnamese
restlessness
* danh từ
- sự không nghỉ
- sự luôn luôn động đậy, sự hiếu động
- sự không ngủ được, sự thao thức; sự bồn chồn, sự áy náy

Probably related with:
English Vietnamese
restlessness
bứt rứt ;
restlessness
bứt rứt ;

May be synonymous with:
English English
restlessness; impatience
a lack of patience; irritation with anything that causes delay
restlessness; fidget; fidgetiness
a feeling of agitation expressed in continual motion
restlessness; queasiness; uneasiness
inability to rest or relax or be still

May related with:
English Vietnamese
restlessness
* danh từ
- sự không nghỉ
- sự luôn luôn động đậy, sự hiếu động
- sự không ngủ được, sự thao thức; sự bồn chồn, sự áy náy
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: