English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: railway

Best translation match:
English Vietnamese
railway
* danh từ
- đường sắt, đường xe lửa, đường ray
- (định ngữ) (thuộc) đường sắt
=railway company+ công ty đường sắt
=railway car (carriage, coach)+ toa xe lửa
=railway engine+ đầu máy xe lửa
=railway rug+ chăn len để đắp chân (trên xe lửa)
=railway station+ nhà ga xe lửa
=at railway speed+ hết sức nhanh

Probably related with:
English Vietnamese
railway
giao thông đường sắt ; lửa ; sắt ; xe lửa ; xây đường sắt ; đường sắt của ; đường sắt ;
railway
giao thông đường sắt ; lửa ; sắt ; xe lửa ; xây đường sắt ; đường sắt ;

May be synonymous with:
English English
railway; railroad; railroad line; railway line; railway system
line that is the commercial organization responsible for operating a system of transportation for trains that pull passengers or freight
railway; railroad; railroad track
a line of track providing a runway for wheels

May related with:
English Vietnamese
feeder railway
* danh từ
- nhánh (đường sắt)
rack-railway
* danh từ
- (ngành đường sắt) đường ray có răng
railway
* danh từ
- đường sắt, đường xe lửa, đường ray
- (định ngữ) (thuộc) đường sắt
=railway company+ công ty đường sắt
=railway car (carriage, coach)+ toa xe lửa
=railway engine+ đầu máy xe lửa
=railway rug+ chăn len để đắp chân (trên xe lửa)
=railway station+ nhà ga xe lửa
=at railway speed+ hết sức nhanh
scenic railway
* danh từ
- đường xe lửa nhỏ chạy qua mô hình phong cảnh (ở hội chợ...)
ship-railway
* danh từ
- đường xe lửa chuyên chở tàu (từ bến này đến bến khác, qua đất liền)
street-railway
* danh từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường xe điện
district-railway
* danh từ
- đường sắt ngoại ô (Luân Đôn)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: