English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: rabble-rousing

Best translation match:
English Vietnamese
rabble-rousing
* tính từ
- (thuộc) người kích động quần chúng
- có ý kích động quần chúng
* danh từ
- sự kích động quần chúng, trường hợp kích động quần chúng

May be synonymous with:
English English
rabble-rousing; incendiary; incitive; inflammatory; instigative; seditious
arousing to action or rebellion
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: