English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: quadruped

Best translation match:
English Vietnamese
quadruped
* danh từ
- (động vật học) thú bốn chân
* tính từ
- (động vật học) có bốn chân

Probably related with:
English Vietnamese
quadruped
tên vằn vệt ;
quadruped
tên vằn vệt ;

May be synonymous with:
English English
quadruped; four-footed; quadrupedal
having four feet

May related with:
English Vietnamese
quadruped
* danh từ
- (động vật học) thú bốn chân
* tính từ
- (động vật học) có bốn chân
quadrupedal
* tính từ
- (động vật học) có bốn chân
- (động vật học) thú bốn chân
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: