English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: qing

Best translation match:
English Vietnamese
qing
* danh từ
- (lịch sử TrungHoa) Nhà Thanh (1644 - 1912) (cũng) Ch'ing
* danh từ
- (lịch sử TrungHoa) Nhà Thanh (1644 - 1912) (cũng) Ch'ing

Probably related with:
English Vietnamese
qing
thanh ;
qing
thanh ;

May related with:
English Vietnamese
qing
* danh từ
- (lịch sử TrungHoa) Nhà Thanh (1644 - 1912) (cũng) Ch'ing
* danh từ
- (lịch sử TrungHoa) Nhà Thanh (1644 - 1912) (cũng) Ch'ing
qing
thanh ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: