English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: backdrop

Best translation match:
English Vietnamese
backdrop
* danh từ
- tấm màn vẽ căng sau sân khấu
- cơ sở; nền tảng (một sự việc)

May be synonymous with:
English English
backdrop; backcloth; background
scenery hung at back of stage

May related with:
English Vietnamese
backdrop
* danh từ
- tấm màn vẽ căng sau sân khấu
- cơ sở; nền tảng (một sự việc)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: