English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: baa

Best translation match:
English Vietnamese
baa
* danh từ
- tiếng be be (cừu)
* nội động từ
- kêu be be (cừu)

May be synonymous with:
English English
baa; blat; blate; bleat
cry plaintively

May related with:
English Vietnamese
baa-lamb
* danh từ
- khuấy khoán['bæbit'metl]
* danh từ
- (kỹ thuật) hợp kim babit
baas
* danh từ
- (Nam Phi) ông chủ (những người không phải da trắng, dùng chỉ những người châu Âu ở địa vị cao)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: