English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: noggin

Best translation match:
English Vietnamese
noggin
* danh từ
- ca nhỏ
- Nôgin (đồ dùng đo lường bằng khoảng 0, 14 lít)

Probably related with:
English Vietnamese
noggin
đầu ; đầu óc ;
noggin
đầu ; đầu óc ;

May be synonymous with:
English English
noggin; attic; bean; bonce; dome; noodle
informal terms for a human head

May related with:
English Vietnamese
noggin
* danh từ
- ca nhỏ
- Nôgin (đồ dùng đo lường bằng khoảng 0, 14 lít)
noggin
đầu ; đầu óc ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: