English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: napoleon

Best translation match:
English Vietnamese
napoleon
* danh từ
- (sử học) đồng napôlêông (tiền vàng xưa của Pháp)
- lối chơi bài napôlêông

Probably related with:
English Vietnamese
napoleon
của napoleon ; là napoleon trong ; mà napoleon ; napoléon ; tên napoleon ;
napoleon
của napoleon ; là napoleon trong ; mà napoleon ; napoléon ; tên napoleon ;

May be synonymous with:
English English
napoleon; bonaparte; little corporal; napoleon bonaparte; napoleon i
French general who became emperor of the French (1769-1821)
napoleon; nap
a card game similar to whist; usually played for stakes

May related with:
English Vietnamese
napoleon
* danh từ
- (sử học) đồng napôlêông (tiền vàng xưa của Pháp)
- lối chơi bài napôlêông
napoleon
của napoleon ; là napoleon trong ; mà napoleon ; napoléon ; tên napoleon ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: