English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: napkin

Best translation match:
English Vietnamese
napkin
* danh từ
- khăn ăn
- tả lót (của trẻ con)
!to lay up in a napkin
- xếp vào một nơi không dùng đến

Probably related with:
English Vietnamese
napkin
chiếc khăn ăn ; cái khăn giấy chăng ; cái khăn ăn ; hoặc khăn ăn ; khăn ăn ; khăn ăn đặt ;
napkin
chiếc khăn ăn ; cái khăn giấy chăng ; cái khăn ăn ; hoặc khăn ăn ; khăn ăn ; khăn ăn đặt ;

May be synonymous with:
English English
napkin; serviette; table napkin
a small piece of table linen that is used to wipe the mouth and to cover the lap in order to protect clothing
napkin; diaper; nappy
garment consisting of a folded cloth drawn up between the legs and fastened at the waist; worn by infants to catch excrement

May related with:
English Vietnamese
napkin-ring
* danh từ
- vòng đánh dấu khăn ăn (của từng người)
sanitary napkin
* danh từ
- khố kinh nguyệt
table-napkin
* danh từ
- khăn ăn
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: