English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: napalm

Best translation match:
English Vietnamese
napalm
* danh từ
- (quân sự) Napan
=a napalm bomb+ bom napan
* động từ
- ném bom napan

Probably related with:
English Vietnamese
napalm
bom napalm ; bom napan ;
napalm
bom napalm ; bom napan ;

May related with:
English Vietnamese
napalm
* danh từ
- (quân sự) Napan
=a napalm bomb+ bom napan
* động từ
- ném bom napan
napalm
bom napalm ; bom napan ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: