English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: ascetically

Best translation match:
English Vietnamese
ascetically
- xem ascetic

May related with:
English Vietnamese
ascetic
* tính từ+ (ascetical)
/ə'setikəl/
- khổ hạnh
* danh từ
- người tu khổ hạnh
ascetical
* tính từ+ (ascetical)
/ə'setikəl/
- khổ hạnh
* danh từ
- người tu khổ hạnh
asceticism
* danh từ
- sự tu khổ hạnh
- chủ nghĩa khổ hạnh
ascetically
- xem ascetic
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: