English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: minnow

Best translation match:
English Vietnamese
minnow
* danh từ
- (động vật học) cá tuế (họ cá chép)
!triton among the minnows
- con hạc trong đàn gà
!to throw out a minnor to catch a whale
- thả con săn sắt bắt con cá sộp

May be synonymous with:
English English
minnow; phoxinus phoxinus
very small European freshwater fish common in gravelly streams

May related with:
English Vietnamese
minnow
* danh từ
- (động vật học) cá tuế (họ cá chép)
!triton among the minnows
- con hạc trong đàn gà
!to throw out a minnor to catch a whale
- thả con săn sắt bắt con cá sộp
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: