English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: mahogany

Best translation match:
English Vietnamese
mahogany
* danh từ
- (thực vật học) cây dái ngựa
- gỗ dái ngựa
- màu gỗ dái ngựa
- bàn ăn
=to have one's knees under someone's mahogany+ cùng ăn với ai
* tính từ
- bằng gỗ dái ngựa
- có màu gỗ dái ngựa

Probably related with:
English Vietnamese
mahogany
đồng hồ gỗ ;

May be synonymous with:
English English
mahogany; mahogany tree
any of various tropical timber trees of the family Meliaceae especially the genus Swietinia valued for their hard yellowish- to reddish-brown wood that is readily worked and takes a high polish
mahogany; burnt sienna; reddish brown; sepia; venetian red
a shade of brown with a tinge of red

May related with:
English Vietnamese
mahogany
* danh từ
- (thực vật học) cây dái ngựa
- gỗ dái ngựa
- màu gỗ dái ngựa
- bàn ăn
=to have one's knees under someone's mahogany+ cùng ăn với ai
* tính từ
- bằng gỗ dái ngựa
- có màu gỗ dái ngựa
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: