English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: mahatma

Best translation match:
English Vietnamese
mahatma
* danh từ
- (ấn Độ) người được kính trọng, người đạo cao đức trọng
- (ấn Độ) thánh nhân, thánh sư, Lạt ma

Probably related with:
English Vietnamese
mahatma
sánh ngang với mahatma ;
mahatma
sánh ngang với mahatma ;

May related with:
English Vietnamese
mahatma
* danh từ
- (ấn Độ) người được kính trọng, người đạo cao đức trọng
- (ấn Độ) thánh nhân, thánh sư, Lạt ma
mahatma
sánh ngang với mahatma ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: