English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: macroscopic

Best translation match:
English Vietnamese
macroscopic
* tính từ
- vĩ mô

Probably related with:
English Vietnamese
macroscopic
vĩ mô ;
macroscopic
vĩ mô ;

May be synonymous with:
English English
macroscopic; macroscopical
visible to the naked eye; using the naked eye

May related with:
English Vietnamese
macroscopic
* tính từ
- vĩ mô
macroscopically
* phó từ
- vĩ mô
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: