English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: machination

Best translation match:
English Vietnamese
machination
* danh từ
- âm mưu, mưu đồ
- sự bày mưu lập kế, sự mưu toan

Probably related with:
English Vietnamese
machination
mưu xảo quyệt ;
machination
mưu xảo quyệt ;

May be synonymous with:
English English
machination; intrigue
a crafty and involved plot to achieve your (usually sinister) ends

May related with:
English Vietnamese
machinability
* danh từ
- tính có thể cắt được bằng máy công cụ
machinable
* tính từ
- có thể cắt được bằng máy công cụ
machinate
* ngoại động từ
- âm mưu, bày mưu, lập kế mưu toan
machination
* danh từ
- âm mưu, mưu đồ
- sự bày mưu lập kế, sự mưu toan
machinator
* danh từ
- kẻ âm mưu, kẻ mưu toan, kẻ bày mưu lập kế
machine
* danh từ
- máy móc, cơ giới
- người máy; người làm việc như cái máy
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cơ quan đầu nâo, bộ máy chỉ đạo (của một tổ chức, một đảng phái chính trị)
- xe đạp, xe đạp ba bánh
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) máy bơm cứu hoả
- máy thay cảnh (ở sân khấu)
* tính từ
- (thuộc) máy móc
=machine age+ thời đại máy móc
- bằng máy
=machine winding+ sự cuốn chỉ (vào ống) bằng máy
* động từ
- làm bằng máy, dùng máy
machining
* danh từ
- sự gia công cơ khí; sự gia công cắt gọt
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: