English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: luge

Best translation match:
English Vietnamese
luge
* danh từ
- xe trượt băng có một chỗ ngồi

Probably related with:
English Vietnamese
luge
nào ;
luge
nào ;

May be synonymous with:
English English
luge; toboggan
move along on a luge or toboggan

May related with:
English Vietnamese
luge
* danh từ
- xe trượt băng có một chỗ ngồi
luge
nào ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: