English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: lobby

Best translation match:
English Vietnamese
lobby
* danh từ
- hành lang
- hành lang ở nghị viện
=a lobby politician+ kẻ hoạt động chính trị ở hành lang, kẻ hoạt động chính trị ở hậu trường
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhóm người hoạt động ở hành lang (nghị viện)
* động từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vận động ở hành lang (đưa ra hoặc thông qua một đạo luật ở nghị viện)
- hay lui tới hành lang nghị viện; tranh thủ lá phiếu của nghị sĩ

Probably related with:
English Vietnamese
lobby
chính đi ; hành lang nghe ; hành lang nghị viện ; hành lang ; hành lanh ; lang ; mở rộng ; sảnh ; vận động hành lang ; vận động ;
lobby
chính đi ; hành lang nghe ; hành lang nghị viện ; hành lang ; hành lanh ; lang ; mở rộng ; sảnh ; vận động hành lang ; vận động ;

May be synonymous with:
English English
lobby; antechamber; anteroom; entrance hall; foyer; hall; vestibule
a large entrance or reception room or area
lobby; pressure group; third house
a group of people who try actively to influence legislation
lobby; buttonhole
detain in conversation by or as if by holding on to the outer garments of; as for political or economic favors

May related with:
English Vietnamese
lobby
* danh từ
- hành lang
- hành lang ở nghị viện
=a lobby politician+ kẻ hoạt động chính trị ở hành lang, kẻ hoạt động chính trị ở hậu trường
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhóm người hoạt động ở hành lang (nghị viện)
* động từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vận động ở hành lang (đưa ra hoặc thông qua một đạo luật ở nghị viện)
- hay lui tới hành lang nghị viện; tranh thủ lá phiếu của nghị sĩ
division lobby
* danh từ
- hành lang dẫn đến nơi biểu quyết
lobbying
* danh từ
- sự hoạt động ở hành lang nghị viện
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: