English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: liberator

Best translation match:
English Vietnamese
liberator
* danh từ
- người giải phóng, người giải thoát

Probably related with:
English Vietnamese
liberator
giải phóng ; nhà giải phóng ;
liberator
giải phóng ; nhà giải phóng ;

May related with:
English Vietnamese
liberal
* tính từ
- rộng rãi, hào phóng
- không hẹp hòi, không thành kiến
- nhiều, rộng râi, đầy đủ
=a liberal table+ cỗ bàn thịnh soạn
- tự do
=liberal ideas+ những tư tưởng tự do
!Liberal party
- đảng Tự do
* danh từ, (chính trị)
- người theo chủ nghĩa tự do
- (Liberal) đảng viên đảng Tự do
liberalism
* danh từ
- chủ nghĩa tự do
liberality
* danh từ
- tính rộng rãi, tính hoà phóng
- tính hẹp hòi, tính không thành kiến
- tư tưởng tự do, tư tưởng không câu nệ
- món quà hậu
liberalization
* danh từ
- sự mở rộng tự do; sự làm cho có tự do
liberalize
* ngoại động từ
- mở rộng tự do; làm cho có tự do
liberate
* ngoại động từ
- tha, thả, giải phóng, phóng thích, cho tự do
liberation
* danh từ
- sự giải phóng, sự phóng thích
=the national liberation movement+ phong trào giải phóng dân tộc
=people's liberation army+ quân đội giải phóng nhân dân
liberator
* danh từ
- người giải phóng, người giải thoát
liberalisation
* danh từ
- sự mở rộng tự do; sự làm cho có tự do
liberally
* phó từ
- tùy tiện, tùy nghi
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: