English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: libel

Best translation match:
English Vietnamese
libel
* danh từ
- lời phỉ báng (trên sách báo); bài viết có tính chất phỉ báng; điều phỉ báng, điều bôi nhọ, điều vu oan giá hoạ
- (pháp lý) tội phỉ báng
- (pháp lý) đơn bên nguyên
* ngoại động từ
- phỉ báng, bôi nhọ (ai) (trên sách báo); đưa ra lời phỉ báng, đưa ra bài văn phỉ báng, đưa ra tranh vẽ phỉ báng (ai)

Probably related with:
English Vietnamese
libel
dự ; không ; lời phỉ báng ; tự do ngôn luận ;
libel
dự ; không ; lời phỉ báng ; tự do ngôn luận ;

May related with:
English Vietnamese
libelant
* danh từ
- (pháp lý) người đứng đơn, nguyên đơn
libelee
* danh từ
- (pháp lý) bên bị
libeler
* danh từ
- người phỉ báng
libellant
* danh từ
- (pháp lý) người đứng đơn, nguyên đơn
libeller
* danh từ
- người phỉ báng
libellous
* tính từ
- phỉ báng, bôi nh
libelous
* tính từ
- phỉ báng, bôi nh
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: