English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: aqueous

Best translation match:
English Vietnamese
aqueous
* tính từ
- (thuộc) nước; có nước
=aqueous solution+ (hoá học) dung dịch nước
- (địa lý,địa chất) do nước (tạo thành)
=aqueous rock+ đá do nước tạo thành

May be synonymous with:
English English
aqueous; sedimentary
produced by the action of water

May related with:
English Vietnamese
aqueous
* tính từ
- (thuộc) nước; có nước
=aqueous solution+ (hoá học) dung dịch nước
- (địa lý,địa chất) do nước (tạo thành)
=aqueous rock+ đá do nước tạo thành
non-aqueous
* tính từ
- không có nước, khô
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: