English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: lazarus

Best translation match:
English Vietnamese
lazarus
* danh từ ((từ hiếm,nghĩa hiếm) lazar /'læzə/)
- người nghèo đói
- người bị bệnh hủi
* danh từ
- người ăn mày, người hành khất

Probably related with:
English Vietnamese
lazarus
larazus ;
lazarus
larazus ;

May related with:
English Vietnamese
lazarus
* danh từ ((từ hiếm,nghĩa hiếm) lazar /'læzə/)
- người nghèo đói
- người bị bệnh hủi
* danh từ
- người ăn mày, người hành khất
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: