English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: laud

Best translation match:
English Vietnamese
laud
* danh từ
- lời tán dương, lời ca ngợi, lời khen ngợi
- (số nhiều) (tôn giáo) tán ca
* ngoại động từ
- tán dương, ca ngợi, khen ngợi
=to laud someone to the skies+ tâng ai lên tận mây xanh

Probably related with:
English Vietnamese
laud
tâng bốc ;
laud
tâng bốc ;

May be synonymous with:
English English
laud; exalt; extol; glorify; proclaim
praise, glorify, or honor

May related with:
English Vietnamese
laudative
* tính từ
- tán dương, ca ngợi, khen
=a laudative poem+ một bài thơ ca ngợi
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: