English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: latinize

Best translation match:
English Vietnamese
latinize
* động từ
- la tinh hoá (chữ viết)
- chuyển theo phong cách La-tinh (phong tục, tập quán...)
- dùng từ ngữ đặc La-tinh

May be synonymous with:
English English
latinize; latinise; romanise; romanize
write in the Latin alphabet
latinize; catholicise; catholicize; latinise
cause to adopt Catholicism

May related with:
English Vietnamese
dog-latin
* danh từ
- tiếng La-tinh lai căng, tiếng La-tinh bồi
latinism
* danh từ
- (ngôn ngữ học) từ ngữ đặc La-tinh
latinity
* danh từ
- phong cách ngôn ngữ La-tinh
latinization
* danh từ
- sự La-tinh hoá (chữ viết)
- sự theo phong cách La-tinh (phong tục, tập quán...)
- sự dùng từ ngữ đặc La-tinh
latinize
* động từ
- la tinh hoá (chữ viết)
- chuyển theo phong cách La-tinh (phong tục, tập quán...)
- dùng từ ngữ đặc La-tinh
latinizer
* danh từ
- người La-tinh hoá (chữ viết)
- người sinh tiếng La-tinh
latins
* danh từ số nhiều
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) các nước Châu mỹ La-tinh
latin american economic system
- (Econ) Hệ thống kinh tế Mỹ Latinh.
+ Một tổ chức liên chính phủ được thành Lập năm 1975 để khuyến khích hợp tác và hội nhập kinh tế trong khu vực Mỹ Latinh.
latin american free trade association (lafta)
- (Econ) Hiệp hội thương mại tự do Mỹ latinh.
+ Hiệp hội thương mại tự do được thành lập năm 1961 căn cứ vào sự chuẩn y của Hiệp ước Motevideo năm 1960, đánh dấu sự kết thúc hàng loạt cuộc hội thảo sơ bộ dưới sự bảo trợ của UỶ BAN KINH TẾ MỸ LATINH, LIÊN HỢP QUỐC.
greco-latin
* tính từ
- Hy-La; Hy Lạp Latinh
latin church
* danh từ
- Giáo hội thiên chúa La Mã
latin cross
* danh từ
- chữ thập mà cánh dưới dài hơn ba cánh còn lại
latin-american
* tính từ
- (thuộc) châu Mỹ La tinh
* danh từ
- người châu Mỹ la tinh
latinate
* tính từ
- thuộc Latinh
latinisation
* danh từ
- sự La-tinh hoá (chữ viết)
- sự theo phong cách La-tinh (phong tục, tập quán...)
- sự dùng từ ngữ đặc La-tinh, sự dùng đặc ngữ La tinh
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: