English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: laceration

Best translation match:
English Vietnamese
laceration
* danh từ
- sự xé rách
- (y học) vết rách

May related with:
English Vietnamese
lacerable
* tính từ
- xé rách được
lacerate
* ngoại động từ
- xé, xé rách
=a lacerated wound+ một vết thương bị xé nứt ra
- làm tan nát, làm đau (lòng)
=to lacerate the hear+ làm đau lòng
laceration
* danh từ
- sự xé rách
- (y học) vết rách
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: