English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: labia

Best translation match:
English Vietnamese
labia
* danh từ
- môi
- (thực vật học) môi dưới (hoa)
- (động vật học) môi dưới (sâu bọ)

Probably related with:
English Vietnamese
labia
các môi ; môi âm hộ của ;
labia
các môi ; môi âm hộ của ;

May related with:
English Vietnamese
labia
* danh từ
- môi
- (thực vật học) môi dưới (hoa)
- (động vật học) môi dưới (sâu bọ)
labia
các môi ; môi âm hộ của ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: