English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: hugely

Best translation match:
English Vietnamese
hugely
* phó từ
- rất đỗi, hết sức
=hugely amused+ rất đỗi vui thích

Probably related with:
English Vietnamese
hugely
chào đón nồng nhiệt ; cũng ; cũng đã ; cực kỳ ; hết mức ; hết sức ; lớn ; rất nhiều ; vô cùng ; vô cũng ; điều này cực kỳ ;
hugely
cực kỳ ; hết mức ; hết sức ; lớn ; rất nhiều ; vô cùng ; vô cũng ; điều này cực kỳ ;

May be synonymous with:
English English
hugely; all-fired; bloody; boiling; damn; drop-dead; enormously; extraordinarily; goddam; goddamn; goddamned; hellishly; infernally; inordinately; positively; precious; preciously; roaring; shockingly; staggeringly; stiff; tremendously; whacking; whopping
extremely

May related with:
English Vietnamese
hugely
* phó từ
- rất đỗi, hết sức
=hugely amused+ rất đỗi vui thích
hugeness
* danh từ
- sự to lớn, sự khổng lồ
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: