English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: howsoever

Best translation match:
English Vietnamese
howsoever
* phó từ
- dù sao, dù thế nào, dù đến chừng mực nào; dù bằng cách nào
!howsoever he comes
- dù hắn đến bằng cách nào
!how many soever they be
- dù chúng đông đến mức nào

Probably related with:
English Vietnamese
howsoever
dù sao ; theo mọi sự ;
howsoever
dù sao ; theo mọi sự ;

May related with:
English Vietnamese
howsoever
* phó từ
- dù sao, dù thế nào, dù đến chừng mực nào; dù bằng cách nào
!howsoever he comes
- dù hắn đến bằng cách nào
!how many soever they be
- dù chúng đông đến mức nào
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: