English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: howbeit

Best translation match:
English Vietnamese
howbeit
* phó từ
- (từ cổ,nghĩa cổ) dù thế nào, dù sao; tuy nhiên, song le, mặc dù

Probably related with:
English Vietnamese
howbeit
bởi người ; còn trước kia ; dầu vậy ; dầu ; lại ; nhưng ; song ;
howbeit
còn trước kia ; dầu vậy ; dầu ; lại ; nhưng ; song ;

May related with:
English Vietnamese
howbeit
* phó từ
- (từ cổ,nghĩa cổ) dù thế nào, dù sao; tuy nhiên, song le, mặc dù
howbeit
bởi người ; còn trước kia ; dầu vậy ; dầu ; lại ; nhưng ; song ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: