English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: hornet

Best translation match:
English Vietnamese
hornet
* danh từ
- (động vật học) ong bắp cày
!to stir up a nest of hornets
!to bring hornets nest about one's ears
- trêu vào tổ ong bắp cày ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

Probably related with:
English Vietnamese
hornet
ong ;
hornet
ong ;

May related with:
English Vietnamese
hornet
* danh từ
- (động vật học) ong bắp cày
!to stir up a nest of hornets
!to bring hornets nest about one's ears
- trêu vào tổ ong bắp cày ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
hornet
ong ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: