English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: help

Best translation match:
English Vietnamese
help
* danh từ
- sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự giúp ích
=to need someone's help+ cần sự giúp đỡ của ai
=to give help to someone+ giúp đỡ ai
=to cry (call) for help+ kêu cứu, cầu cứu
=help! help!+ cứu (tôi) với! cứu (tôi) với
=by help of+ nhờ sự giúp đỡ của
=it is a great help+ cái đó giúp ích được rất nhiều
- phương cứu chữa, lối thoát
=there is no help for it+ chuyện này thật vô phương cứu chữa
- phần đưa mời (đồ ăn, đồ uống)
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người làm, người giúp việc trong nhà
=lady help+ người giúp việc bà chủ nhà
=mother's help+ bà bảo mẫu
* ngoại động từ
- giúp đỡ, cứu giúp
=to someone out of a difficulty+ giúp ai ra khỏi hoàn cảnh khó khăn
=to help someone across a stream+ giúp ai đi qua dòng suối
- đưa mời (đồ ăn, thức uống)
=let me help you to some more wine+ xin cho phép tôi rót thêm rượu vang ông xơi
=help yourself+ xin mời ông xơi
- nhịn được, ngăn được, chịu được, đừng được; tránh được, cứu chữa
=I could not help laughing+ tôi không thể nào nhịn được cười
=I could not help it+ tôi không thể nào đừng được, tôi không thể nào làm khác được
=it can't be helped+ thật là vô phương, không còn cách gì cứu chữa được nữa
=don't be longer more than you can help+ chừng nào có thể đừng được thì tránh ở lâu; tránh ở lâu chừng nào hay chừng ấy

Probably related with:
English Vietnamese
help
ai giúp cả ; ai giúp ; ai đó giúp với ; ai đó giúp ; anh giúp ; anh ; biết giúp đỡ ; bày ; báo ; bạn giúp ; bạn ; bảo ; bố tôi ; c ; c § n ; c § ; cha ; cho anh ; cho ; choàng ; chu ; chung tay giúp ; cháu giúp gì ; chóng khỏi ; chú ; chúng ; chạy ; chậm ; chết ; chịu giúp ; chụp ; chừng ; chữa cho ; chữa ; con chim ; con cá voi ; con giúp ; cách chữa ; cách cứu ; cách giải ; có giúp ; có người giúp đỡ ; có thể giúp gì cho ; có thể giúp ; có thể ; cô giúp ; cô giúp đỡ ; cô ; cùng bọn ; cùng ; cư ; cư ́ u chu ; cư ́ u tôi vơ ́ ; cư ́ u tôi ; cư ́ u vơ ́ ; cư ́ u ; cướp ; cưỡng ; cản ; cảnh ; cầm ; cầm được ; cần giúp ; cần gì ; cần sự giúp đỡ ; cần ; cần ông giúp ; cầu cứu ; cầu xin ; cầu ; cậu lo ; cộng tác với ; cộng tác ; cứu binh ; cứu cho ; cứu cháu với ; cứu cháu ; cứu chúng tôi với ; cứu chúng tôi ; cứu chúng ; cứu con ; cứu em ; cứu gia ; cứu giá ; cứu giúp ; cứu hộ ; cứu mạng ; cứu thương ; cứu trợ ; cứu tôi với ; cứu tôi ; cứu tồi với ; cứu tồi ; cứu tớ ; cứu viện ; cứu vơi ; cứu với ; cứu vớt ; cứu ; cứu được ; dạy cho ; dẫn cho ; dậy ; dụng ; dừng ; dự ; edward ; em có thể ; em giúp ; em muốn ; em ; gia ; giu ; giu ́ p em ; giu ́ p gi ; giu ́ p mâ ; giu ́ p ta ; giu ́ p thôi ; giu ́ p ; giu ́ p đơ ; giu ́ p đơ ̃ ; giu ́ p đươ ̣ c ; già ; giáo ; giáo đó ; giúp anh ; giúp bà ; giúp bé ; giúp bạn ; giúp bố ; giúp cho sự ; giúp cho ; giúp cháu có được ; giúp chúng tói ; giúp chúng tôi với ; giúp chúng tôi ; giúp chúng ; giúp chút ; giúp con ; giúp các anh ; giúp các bạn ; giúp cái ; giúp cô ; giúp cả ; giúp cậu ; giúp dc ông ; giúp em với ; giúp em ; giúp gia ; giúp gì cho ngươi ; giúp gì cho ; giúp gì cho ông ; giúp gì không cô gái ; giúp gì không thôi ; giúp gì ; giúp gì được cho ; giúp gì được ; giúp họ làm ; giúp họ ; giúp làm ; giúp lại ; giúp mà ; giúp mình với ; giúp mình ; giúp mình đâu ; giúp mùt tay ; giúp mọi người ; giúp một tay với ; giúp một tay ; giúp mới ; giúp ngươi ; giúp người ta ; giúp người ; giúp nhiều ; giúp nào ; giúp sức ; giúp ta ; giúp thì ; giúp thôi ; giúp tôi làm được ; giúp tôi với ; giúp tôi ; giúp tôi được ; giúp tớ ; giúp với ; giúp ; giúp á ; giúp ích cho bạn ; giúp ích cho ; giúp ích gì cho ; giúp ích gì ; giúp ích nhiều ; giúp ích ; giúp ích được cho bạn ; giúp ích được cho ; giúp ích được gì cho ; giúp ích được gì ; giúp ích được ; giúp ít gì ; giúp ông ; giúp đc ; giúp đơ ̃ ; giúp đưa ; giúp được anh ; giúp được bà ; giúp được bạn ; giúp được bọn ; giúp được gì cho ; giúp được gì ; giúp được không ; giúp được tôi ; giúp được ; giúp được ông ; giúp đở ; giúp đỡ cho ; giúp đỡ chúng ; giúp đỡ gì ; giúp đỡ họ ; giúp đỡ không ; giúp đỡ mà ; giúp đỡ mọi người ; giúp đỡ nào ; giúp đỡ tối ; giúp đỡ ; giúp đỡ được gì ; giúp đỡ được ; giải cứu cho ; giải cứu ; giải ; giết ; giống ; gì cho ; gì giúp gì cho ; gì giúp được ; gì khác ; gì mà ; gì ; góp phần ; góp sức ; góp ; ha ̃ y giu ́ p ; hal ; hay ; hay đi cùng ; heip ; hermione ; hoảng loạn cứu ; huấn ; há giúp á ; hãy cho ; hãy cứu chữa ; hãy cứu ; hãy giúp tôi ; hãy giúp ; hãy giúp đỡ ; hãy ; hãy đến giúp với ; hô ; hô ̃ trơ ; hơn ; hướng dẫn viên ; họ giúp ; họ ; hỗ trợ cho ; hỗ trợ mà ; hỗ trợ ; hỗ trợ được cho ; hỗ ; hộ ; hợp tác với ; hợp tác ; im lặng ; khuyến ; khá hơn ; khác giúp đỡ ; khác ; khí ; không cứu con với ; không giúp ; không ; khỏi ; kiểm ; kéo ; kẹt ; kềm ; lee ; lo ; là con chim ; là giúp ; là hướng dẫn viên ; là để muốn ; làm cho ; làm giúp ; làm gì khác được ; làm gì ; làm gì được ; làm khác ; làm ; làm ơn cứu tôi ; làm ơn cứu ; làm ơn giúp ; làm ơn ; lòng giúp ; lượm giúp ; lại giúp ; lại ; lật ; lợi gì cho ; lực của ; lực lượng giải cứu ; lực ; maaaa ; marion ; mau cứu ; mau giúp ; minh ; muốn của ; muốn ; mà ; mình giúp ; mặc ; một anh bạn cũ giúp ; một cách ; một ; ng giu ́ p ; ngăn ; ngưng ; ngươi giúp ; người giúp cho ; người giúp mới được ; người giúp ; người giúp đỡ ; người khác giúp đỡ ; người phụ ; người trợ giúp ; người ; ngừng ; nhân ; nhé ; nhóc ; nhúng ; nhịn ; nhờ ai giúp ; nhờ giúp đỡ ; nhờ người khác giúp đỡ ; nhờ người khác ; nhờ ; những sự giúp đỡ ; nuôi ; nào giúp ; nào giúp được ; nào ; này ; nó ; nói cho ; p gi ; p ; phu ; phu ̉ ; phù trợ ; phải giúp ; phải tiếp trợ ; phần hỗ trợ để ; phụ một tay ; phụ ; phụ được ; phục gì cho ; quay ; quyền của ; rồi giúp ; sid ; sư ̣ giu ́ p đơ ̃ ; sẽ giúp ; sẽ giúp được ; sẽ đến ; sức ; sử dụng chân ; sự có ích ; sự cứu vớt ; sự cứu ; sự giúp ; sự giúp đỡ của ; sự giúp đỡ tư ; sự giúp đỡ ; sự giúp đỡ đi ; sự hỗ trợ của ; sự hỗ trợ ; sự hợp tác ; sự tiếp trợ ; sự trợ giúp ; sự viện trợ ; sự ; ta giúp ; tay ; tham gia ; tham ; thoát ; thuyền ; thôi ; thư ; thưa ; thề ; thể giúp cho ; thể giúp gì cho ; thể giúp mình thôi ; thể giúp ; thể làm ; thể ; thứ giúp ; thực ; tiê ́ p cư ́ u ; tiê ́ p ; tiến ; tiếng giúp ; tiếp cứu ; tiếp tay ; tiếp trợ ; tri ; trách ; tránh khỏi ; tránh ; trên ; trợ cho ; trợ giúp của tôi ; trợ giúp nào ; trợ giúp nào đó ; trợ giúp ; trợ thủ ; trợ ; tác dụng ; tác ; tâm ; tôi cần ; tôi giúp ; tôi khỏe ; tôi phụ một tay ; tôi với ; tôi ; tôi được ; tûi giúp ; tăng lực ; tương trợ không ; tốt ; tới giúp ; tới ; tự giúp ; tự ; u giu ́ p ; u ; ui da cứu với ; viên ; việc ; viện binh ; viện trợ ; viện ; với giúp với ; với ; vụ cứu thương ; xem này ; xem ; xin cứu chúng tôi ; xin cứu tôi ; xin cứu ; xin giu ́ p ; xin giúp ; xin hãy giúp ; xin hãy giúp để ; xin sự giúp đỡ ; xin ; xuống giúp ; xách túi cho ; xử lý được ; xử ; ê ; ích cho ; ích gì ; ích lợi gì ; ích với bạn ; ích ; ông giúp ; ông không ; ông ; ý làm ; đang tới ; đang tới đó ; đau ; đi ; đua ; đuô ; đây ; đã giúp ; đã giúp đỡ ; đã phù trợ ; đó là con chim ; đó sẽ giúp được ; đó đi ; đóng ; đưa ; đươ ̣ c giu ́ p ; đường ; được cứu ; được giúp ; được giúp đỡ ; được săn sóc ; được trợ giúp ; được ; đấy ; đầu ; đến cứu trợ ; đến cứu ; đến giúp ; đến giúp đỡ ; đến sự giúp đỡ của người ; đến ; để giúp ; để muốn ; để tôi đỡ ; để ; đỡ cho ; đỡ hơn ; đỡ ; đỡ được gì ; ơn cứu ; ơn giúp ; ơn giúp đỡ ; ơn hãy giúp ; ơn ; ̀ giu ́ p đơ ̃ ; ̀ u ; ́ ai ; ́ giu ́ p ; ́ p ; ́ thê ; ́ thê ̉ giu ́ p ; ́ ; ̃ giu ́ p ; ̃ ; ̉ giu ́ p ; ̉ giúp gì cho ; ̉ ng giu ́ p ; ̉ ; ̣ giu ́ p ; ̣ giu ́ p đơ ̃ ; ̣ giúp đỡ ; ̣ p gi ; ̣ ; ổn ; ở ; ứng cứu ;
help
ai giúp cả ; ai giúp ; ai đó giúp với ; ai đó giúp ; anh giúp ; anh ; batiatus ; biết giúp đỡ ; bày ; báo ; bạn giúp ; bảo ; c ; c § n ; c § ; cha ; cho anh ; cho ; choàng ; chu ; chung tay giúp ; cháu giúp gì ; chóng khỏi ; chú ; chúng ; chạy ; chết ; chịu giúp ; chịu ; chụp ; chừng ; chữa cho ; chữa ; con chim ; con cá voi ; con giúp ; con ; cách chữa ; cách cứu ; cách giải ; có giúp ; có người giúp đỡ ; có thể giúp gì cho ; có thể giúp ; có thể ; cô giúp ; cô giúp đỡ ; cô ; cùng bọn ; cùng ; cư ; cư ́ u chu ; cư ́ u tôi ; cư ́ u vơ ́ ; cư ́ u ; cướp ; cưỡng ; cản ; cảnh ; cầm ; cầm được ; cần giúp ; cần gì ; cần sự giúp đỡ ; cần ; cần ông giúp ; cầu cứu ; cầu xin ; cầu ; cậu lo ; cộng tác với ; cộng tác ; cứ ; cứu binh ; cứu cho ; cứu cháu với ; cứu cháu ; cứu chúng tôi với ; cứu chúng tôi ; cứu chúng ; cứu con ; cứu em ; cứu gia ; cứu giá ; cứu giúp ; cứu hộ ; cứu mạng ; cứu thương ; cứu trợ ; cứu tôi với ; cứu tôi ; cứu tồi với ; cứu tồi ; cứu tớ ; cứu viện ; cứu vơi ; cứu với ; cứu vớt ; cứu ; cứu được ; dang ; dùng ; dạy cho ; dẫn cho ; dậy ; dụng ; dừng ; dự ; edward ; em có thể ; em giúp ; em muốn ; gia ; giu ; giu ́ p em ; giu ́ p gi ; giu ́ p mâ ; giu ́ p ta ; giu ́ p thôi ; giu ́ p ; giu ́ p đơ ; giu ́ p đơ ̃ ; giu ́ ; giáo ; giáo đó ; giùm ; giúp anh ; giúp bà ; giúp bé ; giúp bạn ; giúp bố ; giúp cho sự ; giúp cho ; giúp cháu có được ; giúp chúng tói ; giúp chúng tôi với ; giúp chúng tôi ; giúp chúng ; giúp chút ; giúp con ; giúp các anh ; giúp các bạn ; giúp cái ; giúp cô ; giúp cả ; giúp cậu ; giúp dc ông ; giúp em với ; giúp em ; giúp gia ; giúp gì cho ngươi ; giúp gì cho ; giúp gì cho ông ; giúp gì không cô gái ; giúp gì không thôi ; giúp gì ; giúp gì được cho ; giúp gì được ; giúp họ làm ; giúp họ ; giúp làm ; giúp lại ; giúp mà ; giúp mình với ; giúp mình ; giúp mình đâu ; giúp mùt tay ; giúp mọi người ; giúp một tay với ; giúp một tay ; giúp mới ; giúp ngươi ; giúp người ta ; giúp người ; giúp nhiều ; giúp nào ; giúp sức ; giúp ta ; giúp thì ; giúp thôi ; giúp tôi làm được ; giúp tôi với ; giúp tôi ; giúp tôi được ; giúp tớ ; giúp với ; giúp ; giúp á ; giúp ích cho bạn ; giúp ích cho ; giúp ích gì cho ; giúp ích gì ; giúp ích nhiều ; giúp ích ; giúp ích được cho bạn ; giúp ích được cho ; giúp ích được gì cho ; giúp ích được gì ; giúp ích được ; giúp ít gì ; giúp ông ; giúp đc ; giúp đơ ̃ ; giúp đưa ; giúp được anh ; giúp được bà ; giúp được bạn ; giúp được bọn ; giúp được gì cho ; giúp được gì ; giúp được không ; giúp được tôi ; giúp được ; giúp được ông ; giúp đở ; giúp đỡ cho ; giúp đỡ chúng ; giúp đỡ gì ; giúp đỡ họ ; giúp đỡ không ; giúp đỡ mà ; giúp đỡ mọi người ; giúp đỡ nào ; giúp đỡ tối ; giúp đỡ ; giúp đỡ được gì ; giúp đỡ được ; giải cứu cho ; giải cứu ; giải ; giảm ; giết ; giống ; gì cho ; gì giúp gì cho ; gì giúp được ; gì khác ; gì ; góp phần ; góp sức ; góp ; gợi ; hal ; hay ; hay đi cùng ; heip ; hermione ; hoảng loạn cứu ; huấn ; há giúp á ; hãy cho ; hãy cứu chữa ; hãy cứu ; hãy giúp tôi ; hãy giúp ; hãy giúp đỡ ; hãy ; hãy đến giúp với ; hô ; hô ̃ trơ ; hướng dẫn viên ; họ giúp ; họ ; hồ ; hỗ trợ cho ; hỗ trợ mà ; hỗ trợ ; hỗ trợ được cho ; hỗ ; hộ ; hợp tác với ; hợp tác ; im lặng ; khuyến ; khá hơn ; khác giúp đỡ ; khí ; không cứu con với ; không giúp ; không ; khỏi ; kiểm ; kéo ; kẹt ; kềm ; lee ; lo ; là con chim ; là giúp ; là hướng dẫn viên ; là để muốn ; làm cho ; làm giúp ; làm gì khác được ; làm gì ; làm gì được ; làm khác ; làm ; làm ơn cứu tôi ; làm ơn cứu ; làm ơn giúp ; làm ơn ; lòng giúp ; lượm giúp ; lại giúp ; lại ; lại đây giúp ; lật ; lợi gì cho ; lực của ; lực lượng giải cứu ; maaaa ; marion ; mau cứu ; mau giúp ; minh ; muốn của ; muốn ; mà ; mình giúp ; mặc ; một anh bạn cũ giúp ; một cách ; một ; ng giu ́ p ; nghe ; ngăn ; ngưng ; ngươi giúp ; người giúp cho ; người giúp mới được ; người giúp ; người giúp đỡ ; người khác giúp đỡ ; người phụ ; người trợ giúp ; ngừng ; nhé ; nhóc ; nhúng ; nhỉ ; nhịn ; nhờ ai giúp ; nhờ giúp đỡ ; nhờ người khác giúp đỡ ; nhờ người khác ; nhờ ; những sự giúp đỡ ; nuôi ; nào giúp ; nào giúp được ; nào ; này ; nó ; nói cho ; p gi ; phu ; phu ̉ ; phù trợ ; phải giúp ; phải tiếp trợ ; phần hỗ trợ để ; phụ một tay ; phụ ; phụ được ; phục gì cho ; phủ ; quay ; quyền của ; râ ́ ; rồi giúp ; sid ; sẽ giúp ; sẽ giúp được ; sẽ đến ; sử dụng chân ; sửa ; sự có ích ; sự cứu vớt ; sự cứu ; sự giúp ; sự giúp đỡ của ; sự giúp đỡ tư ; sự giúp đỡ ; sự giúp đỡ đi ; sự hỗ trợ của ; sự hỗ trợ ; sự hợp tác ; sự tiếp trợ ; sự trợ giúp ; ta giúp ; tay ; tham gia ; tham ; thoát ; thoát được ; thuyền ; thư ; thưa ; thề ; thể giúp cho ; thể giúp gì cho ; thể giúp mình thôi ; thể giúp ; thể làm ; thể ; thứ giúp ; tiến ; tiếng giúp ; tiếp cứu ; tiếp tay ; tiếp trợ ; trách ; tránh khỏi ; tránh ; trên ; trợ cho ; trợ giúp của tôi ; trợ giúp nào ; trợ giúp nào đó ; trợ giúp ; trợ thủ ; trợ ; tác dụng ; tác ; tôi cần ; tôi giúp ; tôi khỏe ; tôi phụ một tay ; tôi với ; tôi ; tûi giúp ; tăng lực ; tương trợ không ; tốt ; tới giúp ; tới ; tự giúp ; tự ; u giu ́ p ; u ; ui da cứu với ; viên ; việc ; viện binh ; viện trợ ; viện ; vệ ; với giúp với ; với ; vụ cứu thương ; vụ ; xem này ; xem ; xin cứu chúng tôi ; xin cứu tôi ; xin cứu ; xin giu ́ p ; xin giúp ; xin hãy giúp ; xin hãy giúp để ; xin sự giúp đỡ ; xin ; xuống giúp ; xách túi cho ; xử lý được ; xử ; ê ; ích cho ; ích gì mà ; ích gì ; ích lợi gì ; ích với bạn ; ích ; ông giúp ; ông không ; ông ; ý làm ; ăn ; đang tới ; đang tới đó ; đau ; đi ; đua ; đánh ; đâu ; đây giúp ; đây ; đã giúp ; đã giúp đỡ ; đã phù trợ ; đó là con chim ; đó sẽ giúp được ; đó đi ; đóng ; đưa ; được cứu ; được giúp ; được giúp đỡ ; được săn sóc ; được trợ giúp ; được ; đấy ; đằng ; đến cứu trợ ; đến cứu ; đến giúp ; đến giúp đỡ ; để giúp ; để muốn ; để tôi đỡ ; để ; đỡ cho ; đỡ hơn ; đỡ ; đỡ được gì ; ơn cứu ; ơn giúp ; ơn giúp đỡ ; ơn hãy giúp ; ơn ; ́ giu ́ p ; ́ p ; ́ thê ; ́ ; ̃ giu ́ p ; ̉ giu ́ p ; ̉ giúp gì cho ; ̉ ng giu ́ p ; ̉ ; ̣ giu ́ p ; ̣ giúp đỡ ; ̣ p gi ; ̣ ; ổn ; ở ; ủi ông ; ứng cứu ;

May be synonymous with:
English English
help; aid; assist; assistance
the activity of contributing to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose
help; assistant; helper; supporter
a person who contributes to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose
help; aid; assistance
a resource
help; avail; service
a means of serving
help; aid; assist
give help or assistance; be of service
help; aid
improve the condition of
help; facilitate
be of use
help; help oneself
abstain from doing; always used with a negative
help; serve
help to some food; help with food or drink
help; avail
take or use

May related with:
English Vietnamese
helpful
* tính từ
- giúp đỡ; giúp ích; có ích
helpfulness
* danh từ
- sự giúp ích; tính chất có ích
helping
* danh từ
- sự giúp đỡ
- phần thức ăn đưa mời
=second helping+ phần thức ăn đưa mời lần thứ hai; phần thức ăn lấy lần thứ hai
self-help
* danh từ
- sự tự lực
context sensitive help key
- (Tech) khóa giúp theo nội dung
context-sensitive help
- (Tech) giúp đỡ giải thích bén nhạy
contextual help
- (Tech) giúp đỡ thuộc bối cảnh
home help
* danh từ
- người giúp việc nhà
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: