English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: helluva

Best translation match:
English Vietnamese
helluva
- địa ngục, âm ti; nơi tối tăm khổ cực
- chỗ giam những người bị bắt (trong trò chơi bắt tù binh của trẻ con)

Probably related with:
English Vietnamese
helluva
cái giá phải ; tin đáng ;
helluva
cái giá phải ; tin đáng ;

May related with:
English Vietnamese
helluva
- địa ngục, âm ti; nơi tối tăm khổ cực
- chỗ giam những người bị bắt (trong trò chơi bắt tù binh của trẻ con)
helluva
cái giá phải ; tin đáng ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: