English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: hellhole

Best translation match:
English Vietnamese
hellhole
* danh từ
- đáy của địa ngục
- (thông tục) nơi tận cùng của nghèo khổ, dơ dáy, xấu xa

Probably related with:
English Vietnamese
hellhole
chỗ chết tiệt ; cánh cửa địa ngục ; địa ngục ;
hellhole
chỗ chết tiệt ; cánh cửa địa ngục ; địa ngục ;

May be synonymous with:
English English
hellhole; hell; hell on earth; inferno; snake pit; the pits
any place of pain and turmoil

May related with:
English Vietnamese
hellhole
* danh từ
- đáy của địa ngục
- (thông tục) nơi tận cùng của nghèo khổ, dơ dáy, xấu xa
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: