English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: headline

Best translation match:
English Vietnamese
headline
* danh từ
- hàng đầu, dòng đầu (trang báo); đề mục, đầu đề, tiêu đề
- (số nhiều) phần tóm tắt những tin chính ở đầu bản tin (nói trên đài...)
* ngoại động từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt vào dòng đầu (trang báo...); đặt đầu đề, đặt đề mục, đặt tiêu đề
- quảng cáo rầm rộ

Probably related with:
English Vietnamese
headline
hàng đầu ; khẩn cấp ; tiêu đề báo ; tiêu đề của ; tiêu đề quá hay ; tiêu đề ; tóm tắt ; tựa ; đầu ;
headline
khẩn cấp ; tiêu đề báo ; tiêu đề của ; tiêu đề quá hay ; tiêu đề ; tựa ;

May be synonymous with:
English English
headline; newspaper headline
the heading or caption of a newspaper article

May related with:
English Vietnamese
banner headline
* danh từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đầu đề chữ lớn suốt mặt trang báo
headline
* danh từ
- hàng đầu, dòng đầu (trang báo); đề mục, đầu đề, tiêu đề
- (số nhiều) phần tóm tắt những tin chính ở đầu bản tin (nói trên đài...)
* ngoại động từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt vào dòng đầu (trang báo...); đặt đầu đề, đặt đề mục, đặt tiêu đề
- quảng cáo rầm rộ
splash headline
* danh từ
- đầu đề in to, đầu đề in chữ đậm (để khiến cho người đọc chú ý); đầu đề giật gân
headliner
* danh từ
- ngôi sao biểu diễn
sub-headline
* danh từ
- tiêu đề phụ
* danh từ
- tiêu đề phụ
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: