English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: hayseed

Best translation match:
English Vietnamese
hayseed
* danh từ
- hạt cỏ
- vụn cỏ khô (bám vào người, quần áo...)
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người quê mùa cục mịch

May be synonymous with:
English English
hayseed; bumpkin; chawbacon; hick; rube; yahoo; yokel
a person who is not very intelligent or interested in culture

May related with:
English Vietnamese
hayseed
* danh từ
- hạt cỏ
- vụn cỏ khô (bám vào người, quần áo...)
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người quê mùa cục mịch
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: