English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: haulage

Best translation match:
English Vietnamese
haulage
* danh từ
- sự kéo
- (ngành mỏ) sự đẩy gồng
- sự chuyên chở hàng (bằng xe vận tải); cước phí chuyên chở

May be synonymous with:
English English
haulage; draw; haul
the act of drawing or hauling something

May related with:
English Vietnamese
haulage
* danh từ
- sự kéo
- (ngành mỏ) sự đẩy gồng
- sự chuyên chở hàng (bằng xe vận tải); cước phí chuyên chở
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: