English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: haggis

Best translation match:
English Vietnamese
haggis
* danh từ
- (Ê-cốt) món haghi (dạ dày cừu nhồi tim gan, phổi trộn bột yến mạch)

Probably related with:
English Vietnamese
haggis
mo ́ n haghi ; món haghi ;
haggis
mo ́ n haghi ; món haghi ;

May related with:
English Vietnamese
haggis
* danh từ
- (Ê-cốt) món haghi (dạ dày cừu nhồi tim gan, phổi trộn bột yến mạch)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: