English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: hadst

Best translation match:
English Vietnamese
hadst
- (từ cổ, nghĩa cổ) quá khứ của have ngôi thứ hai đơn

Probably related with:
English Vietnamese
hadst
chẳng ; tận ; đã ;
hadst
chẳng ; đã ;

May related with:
English Vietnamese
hadst
- (từ cổ, nghĩa cổ) quá khứ của have ngôi thứ hai đơn
hadst
chẳng ; tận ; đã ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: