English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: girth

Best translation match:
English Vietnamese
girth
* danh từ
- đai yên (ngựa)
- đường vòng quanh (ngực, thân cây...); chu vi
* ngoại động từ
- nịt đai yên (ngựa)
- đo vòng (ngực, thân cây...)
- bao quanh

Probably related with:
English Vietnamese
girth
phát phì ;
girth
phát phì ;

May be synonymous with:
English English
girth; cinch
stable gear consisting of a band around a horse's belly that holds the saddle in place

May related with:
English Vietnamese
girth-rail
* danh từ
- (kỹ thuật) thanh giằng
saddle-girth
* danh từ
- đai ngựa
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: