English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: galen

Best translation match:
English Vietnamese
galen
* danh từ
-(đùa cợt) ông lang

May related with:
English Vietnamese
galenic
* tính từ ((cũng) galenical)
- (thuộc) y lý của Galen
- bằng các loại cây cỏ (thuốc)
galenical
* danh từ
- thuốc bằng các loại cây cỏ, thuốc lá (chữa bệnh)
* tính từ
- (như) galenic
galenism
* danh từ
- nguyên lý chữa bệnh theo Galen
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: