English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: factory

Best translation match:
English Vietnamese
factory
* danh từ
- nhà máy, xí nghiệp, xưởng
- (sử học) đại lý ở nước ngoài (của một số hãng buôn)

Probably related with:
English Vietnamese
factory
chăm sóc ; cái xưởng ; của nhà máy ; máy không ; máy sản xuất ; máy ; máy ở ; nha ; nha ̀ ; nhà máy nằm ; nhà máy sản xuất ; nhà máy ; nhà ; nhé ; phân xưởng ; sản xuất ; tạo công ; xí nghiệp ; xưởng ;
factory
cái xưởng ; của nhà máy ; khói ; máy không ; máy sản xuất ; máy ; máy ở ; nhà máy nằm ; nhà máy sản xuất ; nhà máy ; nhé ; phân xưởng ; sản xuất ; xí nghiệp ; xưởng ;

May be synonymous with:
English English
factory; manufactory; manufacturing plant; mill
a plant consisting of one or more buildings with facilities for manufacturing

May related with:
English Vietnamese
factorial
* tính từ
- (thuộc) thừa số
* danh từ
- (toán học) giai thừa
factory
* danh từ
- nhà máy, xí nghiệp, xưởng
- (sử học) đại lý ở nước ngoài (của một số hãng buôn)
shadow factory
* danh từ
- nhà máy thiết kế sẵn; nhà máy dự trữ (để đề phòng có chiến tranh)
factory automation
- (Tech) tự động hóa cơ xưởng
tariff factory
- (Econ) Nhà máy tránh thuế quan.
+ Việc thay đổi địa điểm sản xuất một hàng hoá từ một nơi có giá thành thấp tới một nơi có giá thành cao ở một nước khác- nơi mà không thể bán mặt hàng này được do thuế quan cao.
factorise
* ngoại động từ
- tìm thừa số của (một số)
glove-factory
* danh từ
- xưởng làm bao tay, găng
munition-factory
* danh từ
- công xưởng/xí nghiệp công nghiệp quốc phòng
oil-factory
* danh từ
- nhà máy làm dầu cá
factorisable
- phân tích được (thành nhân tử)
factory-built
- (máy tính) chế tạo ở nhà máy
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: