English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: facetious

Best translation match:
English Vietnamese
facetious
* tính từ
- hay khôi hài, hay hài hước, hay bông lơn

Probably related with:
English Vietnamese
facetious
tấu hài đấy ;
facetious
tấu hài đấy ;

May be synonymous with:
English English
facetious; bantering; tongue-in-cheek
cleverly amusing in tone

May related with:
English Vietnamese
facetious
* tính từ
- hay khôi hài, hay hài hước, hay bông lơn
facetiousness
* danh từ
- tính khôi hài, tính hài hước, tính bông lơn
facetiously
* phó từ
- khôi hài, hài hước, dí dỏm
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: